«شماره حساب»
5435022763

«شماره کارت»
6104337365111721

«شماره شبا»
IR800120010000005435022763
صاحب حساب: علی احمدی راد